Obchod Natures Aid

Toto je oficiálna stránka Natures Aid SK. Nakupujete u oficiálneho anglického výrobcu s viac ako 40-ročnou tradíciou.

Ako rýchlo dostanem zásielku?

Zásielky odosielame okamžite – dodanie do 1-2 dní. Nad 80 € poštovné neplatíte. Nad 100 € pribalíme k produktu darček.

Telefonické objednávky

Na telefónnom čísle +421 948 014 185 a emailom info@naturesaid.sk .

Rýchla objednávka

Ak si objednáte telefonicky najneskôr do 14:00, vaša objednávka vám bude doručená nasledujúci pracovný deň.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi Kupujúcim a

Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou OZ Fit Walking SK-chôdza pre zdravie (ďalej len

“predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých

neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je

kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť

sa s nimi zoznámiť.

PREDÁVAJÚCI

OZ Fit walking SK-chôdza pre zdravie,

IČO 50965883

DIČ 21211454676

so sídlom Malženice 373, 919 29 Malženice

č. účtu SK14 8330 0000 0022 0129 0584  vedený vo FIO Banke

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Odbor výkonu dozoru tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656

KUPUJÚCI

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej

alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje,

nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na

nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia

príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, Zákona č. 634/1992 Zb.,

O ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v

živnostenskom registri)

 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na

základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)

 osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa

špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP

ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.

513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho,

nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či

patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou

dohodnuté inak.

KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru

dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a

prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu

informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú

zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na

základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru

kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného

súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva

Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy,

platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná

tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu

zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto

obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu

www.naturesaid.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie

objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. OTVÁRACIA DOBA

Objednávky cez internetový obchod na adrese  www.naturesaid.sk  je možné uskutočniť

24 hodín denne, 7 dní v týždni.

III. CENY

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

IV. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred

vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami

(poštovné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie

objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so

skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny

tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí

telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare

vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej

zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany

predávajúceho.

Kupujúci je povinný vyplniť pravdivé kontaktné údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového

dokladu a bezproblémové doručenie zásielky.

Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch požiadať kupujúceho (telefonicky alebo e-mailom) o

autorizáciu objednávky. Ak kupujúci odmietne autorizáciu, považuje sa objednávka za neplatnú. V

prípade objednávky v hodnote nad 200 €, alebo pri objednaní viac ako 10 kusov z jedného druhu

tovaru, môže predávajúci požiadať kupujúceho o platbu vopred.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 Prostredníctvom elektronického obchodu na www.zdraviecelejrodiny.sk   (ďalej len “e-shop”)

 Elektronickou poštou na adrese info@zdraviecelejrodiny.sk

 Telefonicky na tel. čísle +421 948 014 185

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 Predpisu č. 102/2014 Z. z. Zákona ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa

prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v

uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v

prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného

miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý,

pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude

vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o čiastku

zodpovedajúcu tomuto poškodeniu. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od

účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie

odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s

prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu

a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti bude

čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva

medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa

odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci

je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit,

ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti

odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na

čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia

originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy

zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od

kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru.

Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre

obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať

kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz pre účely ochrany

vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov

podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (po telefonickom dohovore)

b) platba vopred bankovým prevodom

c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca a poskytuje aj možnosť

platby platobnou kartou. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VII. DODACIE PODMIENKY

Osobný odber

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným

občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou v SR: 

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Slovenská pošta alebo kuriér GLS. Cena prepravy sa

riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup

odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet

balíkov, neporušenosť obalu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je

oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je

napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je

nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať

vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu info@zdraviecelejrodiny.sk.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa

práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s

kúpnou zmluvou.

VIII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi

predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.6 2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho

upozornenia.

Za OZ Fit Walking SK-chôdza pre zdravie schválila Ivana Žambokréthy, manažérka predaja.


Porovnať 0

Žiadny produkt

Bude upresnené Doručenie
0,00 € Celkom

Objednať